iron


iron (á·yorn)

png |[ Ing ]
1:
Kem metalikong element na matigas at pinilakang abo ang kulay (atomic number 26, symbol Fe )
2:
Kem bákal
3:
anumang may katangian o gawâ sa bakal

Iron Age (á·yorn eydz)

png |[ Ing ]
:
Pan ahóng Bákal.

Iron Curtain (á·yorn kér·teyn)

png |[ Ing ]
:
Kortínang Bákal.

i·róng

png
1:
Ana [War] ilóng
2:
[Pan] upô.

i·róng

pnd |mag-i·rú·ngan, ma·ki·pag-i·róng

i·ró·ni·kó

pnr |Lit |[ Esp irónico ]
:
guma-gamit o may anyo ng parikala.

i·ro·ní·ya

png |Lit |[ Esp ironía ]

iron ware (á·yorn wéyr)

png |[ Ing ]
:
ka-sangkapan o gamit na gawâ sa bakal.

irony (áy·ro·ní)

png |Lit |[ Ing ]