karne


kar·né

png |[ Esp carne ]
:
ang substance o tissue ng mga hayop na kinakain, karaniwang hindi nabibílang ang mga isda at kung minsan ang mga manok : flesh2, lamán2, laság, meat, sápu2

kar·né a·sá·do

png
:
paraan ng pag-luluto ng karne sa toyo, kalamansi, asin, at sibuyas, karaniwang may salsa na gawâ sa pinagbabarang mga sangkap.

kar·néng-bá·boy

png |[ karne+ng baboy ]
:
karne ng baboy na gina-gawâng pagkain : pork

kar·néng-bá·ka

png |Zoo |[ karne+ng báka ]
:
karne ng báka na ginaga-wâng pagkain : beef

kar·néng-tú·pa

png |[ karne+ng tupa ]
:
karne ng tupa na ginagawâng pag-kain : karnéro2, mutton

kar·néng-u·sá

png |[ karne+ng usa ]
:
karne ng usa na ginagawâng pagka-in : benado2, vénisón

kar·né nór·te

png |[ Esp carne+norte ]
:
karneng báka na binudburan o inimbak sa asin o tasik : corned beef

kar·né·ro

png |Zoo |[ Esp carnero ]
2:
karnéng túpa.

kar·né·rong-dá·gat

png |Zoo |[ karnero +ng dagat ]