kibô


kí·bak

png |Med |[ Tau ]
:
uka sa balát o pilat na sanhi ng sugat o sakít.

kí·bal

png
1:
[Kap Tag] depekto o dis-torsiyon sa rabaw, karaniwan ng ka-hoy o kardbord, dahil sa pagkalantad sa matinding init o lamig : bigóng, bikô1, kesseng, kúkob, warp Cf kubi-kong
2:
Bot áyap
3:
Med paglakí ng tiyan dahil sa labis na pagkain ng prutas o pag-inom ng likido.

ki·báng

pnr |[ ST ]
:
may ayos na naka-hílig o nakatagílid.

kí·bang

png
1:
[Mrw ST] pag-uga o pag-ugoy ng estrukturang dapat na matatag o nakapirmi
2:
[ST] kíay
3:
Bot [ST] manggang maliliit

kí·bat

png |[ ST ]
:
bánda4 o sabláy3

kibbutz (ki·búts)

png |Pol |[ Heb ]
:
pamayanang komunal sa Israel na karaniwang lumalahok sa agrikultura, kolektibong nagmamay-ari ng mga gamit at kíta sa produksiyon, sáma-sáma sa pagbuo ng desisyon at pag-aalaga ng mga batà.

kibbutznik (ki·búts·nik)

png |Pol |[ Heb ]
:
sinumang kasapi ng isang kibbutz.

kí·beng

png |[ Ilk ]
:
maliit na basket.

ki·bì

pnr |[ Mrw ]

kí·bid

png |Zoo
:
maliit na susulbot (Alcedo argentata ) at magkahalòng putî at itim ang balahibo : silvery-kingfisher

ki·bít

png
1:
[Kap Tag] baltak sa kawit dahil kinagat ng isda
2:
[ST] pagkagat sa pamamagitan ng mga ngipin sa harap
3:
[ST] pagdidiskus-yon ukol sa maliliit na bagay.

ki·bít

pnr |[ ST ]
:
hindi pantay-pantay o hindi magkakapareho ang hugis, hal kibit-kibit ang gupit.

ki·bít

pnd |i·ki·bít, mag·ki·bít |[ Kap Tag ]
:
ikilos paitaas ang balikat, para ipahayag na walang-alam o walang pakialam Cf ngibít

ki·bít·ka

png |[ Ing Rus ]
1:
isang uri ng sasakyang may takip at hinihila ng hayop
2:
aisang uri ng pabilog na tent bbahay ng mga Tartar.

kibitz (kí·bits)

pnd |Kol |[ Ing ]
:
makialam o mag-usyoso.

kí·bit·zér

png |[ Ing kibitz+er ]

kib·kíb

png
1:
pagkuha nang buong-buo sa lamán ng niyog var ngibngíb
2:
[Ilk] ngatngát
3:
[Kap] habháb1
4:
Bot [ST] uri ng ugat na nakakain.

kiblah (kíb·la)

png |[ Ara ]
:
direksiyon ng Kaaba sa Mecca na hinaharap ng Muslim kung nagdarasal : kíblat

kíb·lat

png |[ Mrw Tau ]

kíb·lit

png |[ Bik ]

ki·bô

png
1:
[Hil Seb Tag] kílos1,2 : kibóy — pnd ki·bu·ín, ku·mi·bô, ma· ngi·bô
2:
imík1 o pag-imik : kibóy var ibô Cf batì
3:
paggalaw o pagkuha ng isang bagay, lalo na kung walang pahintulot ng may-ari.

ki·ból

pnr |[ Seb ]

ki·bót

png
:
mahinàng pintig ; halos hindi mapansing galaw, hal kibot ng labì : kimból, kisó

ki·bóy

png |[ ST ]