open


ó·pen

pnd |[ Ing ]
2:
gawing bukás sa publiko
3:
itatag para sa layuning pangnegosyo
4:
simulan ang isang seremonya, at katulad.

ó·pen

pnr |[ Ing ]

ó·pen-én·ded

pnr |[ Ing ]
:
walang tiyak na saklaw o hanggáhan ; nagpapahintulot sa malayang interpretasyon.

ó·pe·nér

png |[ Ing ]
1:
tagabukás o anumang nagbubukás
2:
kasangkapang nagbubukás ng mga selyadong sisidlan
3:
ang una sa maraming pagtatanghal sa teatro, isports, at iba pa.

ó·pen fó·rum

png |[ Ing ]
:
bukás sa publiko na talakayan o palítang-kuro.

ó·pe·níng

png |[ Ing ]
1:
pagbubukás1-3 o pagiging bukás
2:
pook na walang hadlang o hindi pa okupado
4:
panimula o unang bahagi
5:
bakanteng posisyon o trabaho
6:
pormal o opisyal na simula
7:
unang pagtatanghal sa pelikula o teatro.

open-minded (ó·pen-máyn·ded)

pnr |[ Ing ]
:
bukás sa mga bagong idea o argumento.

open question (ó·pen kwés·tyon)

png |[ Ing ]
:
usaping bukás sa iba’t ibang opinyon o interpretasyon.

o·pén·sa

png |[ Esp ofensa ]
1:
Bat ilegal na gawain ; sála1 o pagkakasála : OFFENSE
2:
anumang nakasusúgat ng damdamin : OFFENSE
3:
samâ ng loob o pinsalang dulot ng tuligsa at puna : OFFENSE

o·pen·sí·ba

png |[ Esp ofensiva ]
1:
ugali o kilos na agresibo : OFFENSIVE
3:
pagsalakay o marahas na hakbangin para sa isang layunin : OFFENSIVE

o·pen·sí·bo

pnr |[ Esp ofensivo ]
1:
nagsasanhi o naghahangad na makasakít o makasugat ng damdamin : OFFENSIVE
2:
nakasusuklam ; nakagagálit : OFFENSIVE
3:
nanunuligsa ; nakaiinsulto : OFFENSIVE

open university (ó·pen yu·ni·vér·si·tí)

png |[ Ing ]
:
kolehiyo o unibersidad na nagbibigay sa estudyante ng degree o edukasyon sa pamamagitan ng sariling pag-aaral sa mga babasahin o anumang materyales na angkop sa pag-aaral.

ó·pen·wórk

png pnr |Sin |[ Ing ]