payo


pá·yo

png
:
salitâng ibinibigay o imi-numungkahi bílang opinyon o reko-mendasyon tungkol sa panghinaha-rap na aksiyon, kilos, o pag-uugali : ADVICE, BÍLIN, COUNSEL, KONSÉHO, LÁYGAY, PAALÁLA, PÁTI, PATIGMÁAN, PETOMÁAN, REKOMENDASYON, SÁG-DON, TÁMBAG — pnd i·pá·yo, mag·pá· yo, pa·yú·han.

páy-ok

png |[ Ilk ]

pa·yó·la

png |[ Ing ]
:
salaping pansuhol.

pá·yong

png
:
[Bik Hil Ilk Iva Mrw Pan Seb Tag Tau War] nabibitbit na pa-nanggaláng sa ulan at araw, karani-wang yari sa tela o plastik, at naititik-lop : BINOÎ, DIYÁNAL, PANDÓNG, PA-RÁGWAS, PÁRASÓL, UMBRELLA

pá·yong-á·has

png |Bot
:
kabute na ma-lambot at malamán ang pinakaulo, karaniwang putî at nababalutan ng tíla kaliskis na kulay kape, nakalala-son, at matatagpuan sa mga damu-han o mabuhanging pook.

pá·yong-pa·yú·ngan

png |Bot |[ payong-payong+an ]
:
yerba (Tacca palmata ) na may malalaking dahon na tíla palma ang pagkakahati at nagmumu-la sa mahabà at payát na tangkay, karaniwan sa mga dawag ng Filipi-nas : KORASÓN ANGHÉL