planetaryum


pla·ne·tár·yum

png |Asn |[ Ing planeta-rium ]
1:
aparato o modelong nagla-larawan ng sistema ng mga planeta : PLANETARIUM
2:
kagamitan na lumilik-ha ng larawan ng langit, sa pamama-gitan ng paggamit ng mga gumaga-law na projektor : PLANETARIUM
3:
ang estruktura na kinalalagyan nitó : PLANETARIUM