quartz


quartz (kwartz)

png |Heo |[ Ing ]
:
isa sa mga pangkaraniwang mineral na maraming uri, iba’t ibang kulay at kinang, at nása pormang buo gaya ng haspe at kalsedonya o kristal : KINYÁNG

quartz clock (kwartz klak)

png |[ Ing ]
:
relong gumagamit ng osilasyon ng quartz na kristal sa pagkontrol ng dalasan ng halinhinang daloy sa mákiná ng relo.

quartzite (kwartz·sayt)

png |Heo |[ Ing ]
:
granulado at metamorpikong bató na binubuo ng mga butil ng quartz.