hiya!


hi·yâ

png
1:
damdamin ng hindi makapagpahayag ng nais o pakay : ALISÉKSEK, ÁLO, ÁWOD, BÁIN, BÁING, HUYÂ, ÍKOG, SÍPUG, SÚPOG, ÚLAW
2:
saloobin ng nakagawâ ng kasalanan, kamalian, o bagay na pangit sa kapuwa : ALISÉKSEK, ÁLO, ÁWOD, BÁIN, BÁING, HUYÂ, ÍKOG, SÍPUG, SÚPOG, ÚLAW Cf BIKALOT, TUKANG

hí·yad

pnr
1:
nakasandal na gaya ng isang buntis : BÚTOD, KÍAD, LÍYOD, SÍKAD, TIGÁR, TUYÁR var híyar
2:
nakatayô nang nakausli ang tiyan : BÚTOD, KÍAD, LÍYOD, SÍKAD, TIGÁR, TUYÁR

hi·yá·his

png
:
pagpupulupot ng pantalì.

hi·yáng

png |[ ST ]
1:
anumang bagay na akmâ, angkop, o lapát : ÁNGAY, KÁPAD, NAIRÚAM
2:
anumang nakapagdudulot ng ginhawa, gaya ng lunas na sinubukan at nakapagpabuti ng kalusugan.

hi·yás

png |[ ST ]
1:
palamuting pangkatawan, malimit gawâ sa mámaháling metal at tinatampukan ng pambihirang bató : ALÁHAS, GALÁNGAN, GEM, HÓYA, JEWEL, JEWELRY, KOMARÀ, LOMALÂ
2:
mámaháling bató : ALÁHAS, GEM, HÓYA, JEWEL, JEWELRY, KOMARÀ, LOMALÂ
3:
isang tao o bagay na may mataas na pagtatangi : ALÁHAS, GEM, HÓYA, JEWEL, JEWELRY, KOMARÀ, LOMALÂ

hi·yás-ba·tó

png
:
batóng bihira at mámahálin.

hi·yáw

png
:
malakas na tawag o pagsasalita : AGHÓY, KALAHÁY, LIKYÁW, NGAKNGÁK, YELL Cf BULYÁW, PALÁKAT, SIGAW

hi·ya·yà

png
:
pang-ibabaw na rabaw ng anumang bagay Cf TIHAYÀ