lap


lap

png |[ Ing ]
2:
bahagi ng damit sa gawing kandungan
3:
distansiyang kailangang takbuhin o languyin.

lá·pa

png |[ Ifu ]
:
bungkos ng nganga.

lá·pa

pnr |[ Bik ]

la·pád

png |Zoo

la·pád

pnr

lá·pad

png |[ Bik Kap Hil Pan Seb Tag War ]
:
sukat o distansiya mulang isang panig hanggang kabilâng panig : LÁKBANG1, LÁPAR, SALIRANGDÁNG1, WIDTH1

la·pág

png
1:
pang-ibabâ o pang-ilálim na bahagi, gaya ng sahig ng bahay o ang lupa sa ilalim ng bahay
2:
pagbababâ ng anumang dalá — pnd i·la·pág, mag·la·pág

la·pák

pnr |[ Kap Tag ]
1:
bakli o tanggal-tanggal, gaya ng lapák na mga sanga ng punongkahoy
3:
[Seb] may mga guhit

lá·pak

png
1:
[ST] pagbakli sa mga sanga
2:
[ST] pagputol o pagpunit
3:
Med [Bik] lipák.

la·pa·kà

png |Med |[ War ]

La·pak·nón

png |Ant

lá·pal

png |[ ST ]
1:
paglakí ng bílang ng mga hayop para sa isang paligsahan
2:
pagkalat ng mantsa ng langis.

la·pá·la·pá

png |Ana |[ Seb ]

la·páng

png
:
malaking hiwa ng karne ; sangkuwartong karne.

la·pár

png |[ ST ]
:
paghampas sa likod.

lá·par

png |[ Pan ]

laparoscopy (la·pa·rós·ko·pí)

png |[ Ing ]
:
instrumentong fiber optic na ipinapasok sa dingding ng abdomen upang makíta ang mga organ sa loob nitó.

la·pás

png
2:
[Esp La Paz] pagdiriwang tatlong araw bago sumapit ang Miyerkoles de Senisa
3:
pagsasaayos ng mga bayarin o sigalot
4:
[Hil] panahon pagkatapos ng isang okasyon o pagdiriwang.

la·pás

pnd |i·la·pás, la·pa·sín, ma·la·pás |[ ST ]
1:
tapusin ang usapan
2:
saktan ang damdamin ng iba
3:
masugatan dahil sa tali sa kamay.

lá·pas

png |Zoo
:
uri ng kabibe (Halintis asinina ) na katamtaman ang laki at kurbado ang takupis.

lá·pas

pnr |[ Bik ]

la·pas·tá·ngan

pnr |[ Kap Tag ]
:
hindi nagpapakíta ng paggálang sa dapat igálang : ÁG-ABANGATÁN, BARUMBÁDO, LABÁG2, LÁIT2, LAMPINGÁSAN, LANGGÓNG, LÁW-AY, PROFANE2, RIBALD2, SALIPANYÂ, SILAMBÁNG, WALÁNG-GÁLANG1 — pnd la·pas·ta·ngá·nin, man·la·pas· tá·ngan.

la·pát

png
:
pagtitilad nang manipis, o ang bagay na gaya ng kawayan o yantok, na tinilad nang manipis, upang gawing pansalá, pantalì, panghugpong, at iba pa Cf HAPÍT — pnd i·pa·la·pát, la·pa·tín, mag·la· pát.

lá·pat

pnr
1:
[Bik Kap Mag Mrw Pan Tag] maayos ang pagkakasará o pagkakadikit : DÍGEM, GAYÓN, HAÓM, SAYÁP2, SIBÒ1, TUKMÀ, UGMÂ
2:
katapat o katimbang sa uri at kakayahan : DÍGEM, GAYÓN, HAÓM, SAYÁP2, SIBÒ1, TUKMÀ, UGMÂ
3:
walang puwang ; dikit na dikit : ASINTÁDO1, DÍGEM, GAYÓN, HAÓM, SAYÁP2, SIBÒ1, TUKMÀ, UGMÂ
5:
[War] malî.

lá·pat

png
1:
Zoo [Ilk Pan] askaríd
2:
[Ilk] ínam1

la·pá·ti

png |Zoo
:
uri ng kalapati (family Columbidae ) na mahabà ang buntot.

la·pá·tin

png
1:
kawayan o yantok na maaaring gawing pantalì o pansalá
2:
Zoo ibon na kahawig ng maya, pipit, o luklak at mahilig manginain ng bunga at bulaklak.

la·páw

pnr |[ Hil Seb ]

lá·paw

png |[ ST ]
:
pag-iimbak ng alak sa pamamagitan ng mahigpit na paglalagay ng takip sa sisidlan.

la·páy

png |Ana
:
sa abdomen, ang organong may kinaláman sa produksiyon at pagtatanggal ng puláng selula sa dugô : PANCREAS var lípay3

la·páy

pnr
:
kulang sa timbang.

lá·pay

png
1:
[ST] bahay na hindi gaanong malaki
2:
Zoo [Bik Seb Tag] uri ng tagák (Nycticorax nycticorax ) na mas maigsi ang leeg at may ugali na tulad ng bakáw-gabí.

la·pá·yag

png |Ana |[ Ilk ]

La·pá·yaw

png |Ant
:
isa sa mga pang-kating etniko ng mga Apayaw.

lap·dú·san

png |[ War ]
:
mga piraso ng kahoy na ginagamit na hampasan upang maihiwalay ang butil sa uhay ng palay.

la·pél

png |[ Ing ]

la·pì

png
1:
[ST] ikaapat na bahagi
2:
[ST] pagbakli o pagkabakli sa sanga
4:
[War] Bot muràng niyog
5:
Ana [Bik] hità.

la·pî

png |Med |[ Mrw ]

lá·pi

png |[ Kbn ]
:
blusang bukás ang harapan.

la·pì·an

png |[ lapi+an ]
:
samaháng pampolitika ng mga manghahalal o pangkat ng mga tao na nagkakaisa ng layunin o kuro-kuro : PARTÍDO, PARTY1

lá·pi·dá

png |[ Esp ]
:
pamukha sa puntod, karaniwang kinasusulatan ng pangalan, kapanganakan, at kamatayan ng nakalibing : TOMBSTONE

la·pi·dár·yo

png |[ Esp lapidario ]
1:
artesano, mangangalakal, o tagatipon ng mga tabás na mahahalagang bató o hiyas
2:
sining ng pagtabas ng mahahalagang bato o hiyas.

lá·pig

png |Ntk |[ ST ]
:
uri ng sasakyang-dagat na katulad ng biray.

la·pi·gâ

pnr |[ Bik ]

la·pí·gut

pnr |[ Hil ]
:
kaawa-awang kalagayan.

la·pi·kî

png |[ War ]

la·pi·náw

pnr
:
nagputik, tulad ng daanang naging maputik dahil sa pagparoo’t parito ng mga tao.

la·píng

png |Zoo |[ ST ]
:
balát na nakalawit sa leeg ng bákang lalaki.

la·pí·nig

png |Zoo |[ War ]

la·pí·ra

png |Zoo |[ ST ]
:
uri ng kuwágo (Tyto capensis ) na abuhing kayumanggi ang pakpak at putî ang dibdib at mukha : BARN-OWL, GRASS OWL, KUWÁGONG TALÁHIB, LETSÚRA, NGÍWNGIW1

la·pí·rot

png
:
paglukot at pagdúrog sa pamamagitan ng dulo ng mga daliri : KILÍKIT — pnr la·pi·rót. — pnd i·pa·la·pí·rot, la·pi·rú·tin, mag·la·pí·rot

la·pís

png
1:
[ST] hasà1 o paghahasa
2:
Bot [Pan] báo1

lá·pis

png
1:
[Esp lapiz] kasangkapang pangmarka, pangguhit, o pansulat, binubuo ng isang pahabâng piraso ng grapito, tisa, o katulad na nakapaloob sa isang lalagyang gawâ sa kahoy, metal o plastik : PENCIL, PÉNSIL
2:
Zoo [Kap Pan Tag Tbw] dorádo1
3:
[ST] batóng sapád na karaniwang hugis parisukat o parihaba
4:
[Mrw] sapín1

la·pi·sâ

pnr

la·pi·sák

png
:
paglalakad sa putikan.

la·pí·sak

png |[ Ilk ]
:
gulóng na pinaiikot sa paggawa ng palayok.

la·pí·sak

pnr |[ ST ]
:
pisâ o duróg gaya ng lapisák na itlog, prutas, at kamatis.

la·pís-lá·pis

png |Ana |[ Pan ]

lapis lazuli (lá·pis la·zyú·li)

png |[ Ing ]
:
batóng hiyas na karaniwang may matingkad na kulay asul.

lá·pit

png |[ Kap Pan Tag ]
:
maikling agwat ng dalawang bagay o kalagayan : BALANTÁY1, DÓLOK, DUÓL2

lá·pit

pnd |i·lá·pit, la·pí·tan, lu·má·pit |[ Kap Pan Tag ]
:
puntahan o dikitan ang bagay, tao, at iba pang nais makíta, mahawakan, o makaniig.

la·pi·tán

png pnr |[ lapit+an ]
:
tao na palaging hinihingan ng tulong.

la·pi·tín

pnr |[ lapit+in ]
:
mabilis at madalîng umakit ng ibang tao.

la·pít-la·pít

pnr
:
maikling agwat ng bawat isa sa isa’t isa ; magkakatabí.

la·pit·pít

png |[ Kap Tag ]

la·pí·yak

png |[ ST ]
:
pagtáwa nang mahinà.

lap·láp

png
1:
pagtatálop ng balát ng hayop, gaya ng paglapláp sa kalabaw o báka
2:
paghiwa nang manipis at malapad, gaya ng paghiwa sa lamán ng hayop — pnd lap·la· pín, lu·map·láp.

lap·nág

pnr
:
nakabunton ; nakatambak.

lap·nís

png
1:
[ST] balát na tuyô ng saging, punongkahoy, at katulad
2:
Bot anábo
3:
[War] pagtalop ng saha mula sa punò ng abaka.

láp·nis

png |Bot |[ Seb ]

lap·nít

png
1:
[ST] alisin ang balát o putulin sa maliliit na bahagi
2:

lap·nós

png |Med
:
pag-angat ng balát at pagkakaroon ng likido sa pagitan nitó at ng lamán, dahil sa pagkakapasò.

la·pó

png |Bot |[ Iba ]

lá·po

png |[ Iba ]

lá·po

pnr |[ Kap ]

la·póg

png |Heo |[ Ilk ]
:
mataas na pook na pinagtatamnan at ulan ang tanging pinagmumulan ng tubig.

lá·pog

png |[ Seb ]

la·pók

pnr
:
nabulok, gaya ng lapók na kahoy at lapók na tela.

lá·pok

png |[ Bik Seb ]

lá·pot

png
:
katangian ng likido kapag kulang sa tubig ; pamimigat o pangangapal ng likido Cf CONSISTENCY, LABNÁW — pnr ma·lá·pot.

la·póy

png |Med |[ Seb ]

lá·prak

pnr |[ War ]
:
nakahilata ; nakahandusay ; nakahiga na unát ang mga kamay.

láp·sag

|[ Hil ]

láp·saw

png |[ War ]

lapse (laps)

png |[ Ing ]
1:
hindi sinasadyang paglihis sa nakaugalian
2:
pansamantalang paglihis
3:
munting pagkakamali.

lap·sí

png |[ Hil Seb ]

lap·sô

png |[ ST ]
:
húgot1 o paghugot palabás.

láp·sok

png |Med |[ War ]

lap·sóy

pnr |[ ST ]
:
walang muwang kayâ hindi nahihiya, ngunit hindi naman bastos o walang pakundangan.

láp·sus

png |[ Lat ]
:
pagkaligta ; kawalang-ingat.

lapsus calami (láp·sus ká·la·máy)

png |[ Lat ]
:
kamalian o kawalang-ingat sa pagsusulat.

lapsus linguae (láp·sus líng·gway)

png |[ Lat ]
:
kamalian o kawalang-ingat sa pagsasalita.

lap·táy

png |Bot

laptop (láp·tap)

png |Com |[ Ing ]
:
microcomputer na portabol at angkop na gamit sa paglalakbay.

lá·pu

png |Bot |[ Tbo ]

lá·pu

pnr |[ Kap ]

lá·pu·lá·pu

png |Zoo |[ Bik Ilk Seb Tag ]
:
isdang-alat (family Serranidae subfamily Epinephelinae ) na may 73 espesye sa Filipinas, iba-iba ang laki mula sa maliit hanggang napakalaki, iba-iba ang anyo at kulay, at itinuturing na mámaháling pagkain : ALÁTAN, BALÚAN, BARÁKA, BÁTOL, GROUPER, ÍNER, ÍNID, INÍD, KÁKAB2, KALTÁNG, KÍGTING, LABÚNGAN, LÍLUG, MAMÓNBONG, MÁSKAD, MÁTKAD, ÓGAW, PUGÁPU2, SALINGÚKOD2, SÍBUG, SIGÁPU, SÚBLA2, TABÁDLO, TÍNGAD Cf BANÁHAN, GARÚPA1, KULAPÓ, KUGTÚNG, LÁPULÁPUNG LIGLÍG, TURNUTÚLIN

Lá·pu·lá·pu

png |Kas
:
magiting na mandirigma at pinunò ng Mactan at kauna-unahang Filipino na lumaban sa pananakop ng mga Español.

Lá·pu-Lá·pu

png |Heg
:
lungsod sa Cebu, ipinangalan sa bayani ng Mactan.

lá·pu·lá·pung lig·líg

png |Zoo |[ Seb Tag lapu+lapu+na liglig ]
:
malaki-laking uri ng lapulapu (Epinephelus merra ) na may maputî-putîng katawan ngunit tadtad sa mgg maiitim na bátik : DWARF SPOTTED ROCKCOD