planeta


pla·né·ta

png |Asn |[ Esp ]
1:
alinman sa mga lawas na umiikot sa araw at su-misikat sa pamamagitan ng pagtal-bog ng liwanag mula sa araw : BUNTALÀ1, PLÁNET
2:
lawas pangkala-wakan na ipinalalagay na may bisà o kapangyarihan sa sangkatauhan at mga pangyayari : BUNTALÀ1, PLÁNET

planetarium (pla·ne·tár·yum)

png |Asn |[ Ing ]

planetary (pla·ne·tá·ri)

pnr |Asn |[ Ing ]

pla·ne·tár·yo

pnr |Asn |[ Esp planetario ]
:
hinggil sa mga planeta : PLANETARY

pla·ne·tár·yum

png |Asn |[ Ing planeta-rium ]
1:
aparato o modelong nagla-larawan ng sistema ng mga planeta : PLANETARIUM
2:
kagamitan na lumilik-ha ng larawan ng langit, sa pamama-gitan ng paggamit ng mga gumaga-law na projektor : PLANETARIUM
3:
ang estruktura na kinalalagyan nitó : PLANETARIUM