aneksi-yon


a·nek·si·yón

png |[ Esp anexión ]
1:
kabít1 o pagkakabit : ANNEXATION
3:
bagay o bahaging idinugtong : ANNEXATION
4:
Pol kusa o sapilitang pagdaragdag ng isang pook bilang bahagi ng isang estado : ANNEXATION

a·nek·si·yo·nís·ta

png |Pol |[ Esp anexión+ista ]