assonance


assonance (á·so·náns)

png |Lgw Lit |[ Ing ]