balinsasayaw


ba·lín·sa·sa·yáw

png |Zoo |[ Seb Tag ]
:
maliit na ibon (genus Collocalia ) na mahabà at patulis ang pakpak kayâ nakalilipad nang mabilis, namumugad sa matatarik na batuhan, yungib, o dalisdis, at may uri na ang pugad ay tinitipon at ginagawâng nido : LÁYANG-LÁYANG, SARÁNG4, SWIFTLET