banak


bá·nak

png |Zoo |[ Hil Kap Seb Tag ]
:
isdang-alat (family Mugilidae ) na malapad ang ulo, may lambi ang palibot ng matá, at manipis at makinis ang labì, tinatawag na ágwas kapag nangingitlog at talilong kapag maliit pa : ARÁRAN, ASÚBI, BALÁNAK2, BALONGÁIN, BILUNGÁN, GAGÁPANG, LAMPÚHAN, LUMÍTOG, MULLET, PURÓNG1, SARANÁA, SUMALÁPAW, TABÚDYOS, TANDÍPIL Cf AGWÁS, ALIGASÍN, KÁPAK, LUDÓNG

ba·ná·kal

png |Bot
1:
ibabaw ng isang kapuputol na kahoy matapos alisán ng balát : BÔ-GAS Cf ÚPAK
2:
[Kap Tag] panit o balakbak ng binalatang bungangkahoy.

ba·na·ka·lán

pnr |Bot
:
mabanakál o maraming banakál2