bikho


bik·hô

pnb |[ ST ]
:
halos o muntik na : BIDHÓ