bubuwit


bu·bu·wít

png |Zoo
1:
maliit na dagâng-bahay (Mus musculus ) na may mahabàng nguso : BAYUKBÓK2, BULÍLIT3, BULITLÍT, BUTÍT1, DAGÂNG DINGDING1, DAGÂNG GILILAN, GITÍNG1, MARUBUTÍT, MÍNYAK, MISÀ, MOUSE1
2:
bagong sílang na dagâ (Suncus luzoniensis ) : BAYUKBÓK2, BULÍLIT, BULITLÍT, BUTÍT1, DAGÂNG DINGDING1, DAGÂNG GILILAN, GITÍNG1, MARUBUTÍT, MÍNYAK, MISÀ, MOUSE1 var bubwít