bulutong-tubig


bu·lú·tong-tú·big

png |Med
:
nakahahawang sakít, nagdudulot ng lagnat at makakatí at namamagâng pantal, sanhi ng virus na herpes zoster, at karaniwang nakukuha sa batà na nagiging imyun sa sakít na ito pagkatapos magkaroon nitó ; higit na mahinà kaysa bulutong : CHICKENPOX, DÁLAP, HANGGÀ, TUKÔ2, VARICELLA