cofradia


cofradía (ko·fra·dí·ya)

png |Kas |[ Esp ]
:
sa panahon ng Español, samaháng panrelihiyon o pangkawanggawa.

Cofradia de San Jose (ko·frá·dya de san hó·se)

png |Kas
:
kapatirang panrelihiyon na itinatag ni Apolinario de la Cruz na inusig ng mga fraile kayâ nag-alsa.