darapa


da·ra·pà

png |Zoo

da·ra·pàng-bi·lóg

png |Zoo |[ darapà+na bilóg ]
:
maliit hanggang malakí-lakíng isdang-alat (family Bothidae ), kahawig ng dapâ, nása kaliwang panig ng ulo ang dalawang matá : LEFT-EYE FLOUNDER

da·ra·pàng-ha·bâ

png |Zoo |[ darapà+ na haba ]
:
uri ng darapa (order Pleuronectiformes ) na pahabâ ang bibig na tíla tukâ.