duling


du·líng

pnr |Med |[ Kap Tag War ]
:
wala sa wastong ayos ang mata, nagsasalubong ang balintataw malapit sa ilong : BALIRÁK, KILÍT4, LIBÁT, LISÍNG, PANGKÍS1, SULIMPÁT

du·li·ngás

pnr
:
gulo ang isip o nalilito.