dumi


du·mí

png
1:
anumang bagay na nakapagpapapangit, nakapagpapabahò, o nakasisirà sa kinalalagyan, gaya ng alikabok, putik, o mantsa : DIBÍ, DINÁT1, DUTÁK1, HÚGAW Cf MANTSÁ

du·min·díng

png |Heo
1:
bahagi ng lupa buhat sa lunas ng bangin hanggang sa labì sa ibabaw ng lupang nagbangin
2:
ang dalawang panig ng mataas na lupang nása magkabilâng dáko ng isang ilog buhat sa lunas nitó hanggang sa ibabaw ng pampang.