extra


extra (éks·tra)

png pnr pnb |[ Ing ]

extract (éks·trakt)

png |[ Ing ]

extraction (eks·trák·syon)

png |[ Ing ]
2:
pagbunot ng ngipin, haláman, at iba pa
3:
paghalaw o paghango sa aklat, talumpati, at katulad.

extracurricular (éks·tra ku·rí·kyu·lár)

pnr |[ Ing ]

extradition (éks·tra·dí·syon)

png |Bat |[ Ing ]

extrajudicial (éks·tra·dyu·dís·yal)

pnr |Bat |[ Ing ]

extrajudicial killing (ék·tra·dyu·dís·yal kí·ling)

png |Bat Pol |[ Ing ]
:
ilegal na pagpatay sa mga táong hindi dumaan sa proseso ng paglilitis ng huku-man at hindi napatunayang nagkasala.

extramarital (éks·tra·má·ri·tál)

pnr |[ Ing ]
:
nangyayari sa labas ng relasyong mag-asawa, lalo na kung patungkol sa relasyong seksuwal.

extramural (éks·tra·myú·ral)

pnr |[ Ing ]
:
umiiral sa labas ng pader o nasasakupang teritoryo.

extraneous (eks·tréy·nyus)

pnr |[ Ing ]
1:
umiiral mula sa labas
3:
walang gaanong halaga.

extraordinary (éks·tra·ór·di·ná·ri)

pnr |[ Ing ]

extrasensory (éks·tra·sén·so·rí)

pnr |[ Ing ]
:
higit pa o labas sa pisikal na obserbasyon.

extraterrestrial (éks·tra·te·rés·tri·yál)

png |[ Ing ]
:
nilaláng o bagay na gá-ling sa ibang planeta Cf ET

extraterrestrial (éks·tra·te·rés·tri·yál)

pnr |[ Ing ]
:
nanggáling sa o umiiral sa ibang planeta.

extraterritorial (éks·tra·té·ri·tór·yal)

pnr |Bat |[ Ing ]

extraterritoriality (éks·tra·té·ri·tor· yá·li·tí)

png |Pol |[ Ing ]
1:
pagiging labas sa hurisdiksiyon ng lokal na batas
2:
hurisdiksiyon ng batas ng isang bansa sa labas ng teritoryo nitó, tulad ng sa mamamayan nitó na nakatirá sa ibang bansa.

extravagant (eks·trá·va·gánt)

pnr |[ Ing ]

extravaganza (eks·trá·va·gán·za)

png |[ Ing ]