footfootage (fú·tidz)

png |[ Ing ]
1:
habà o layò na sinusúkat sa talampakan o piye
2:
dami ng film na ginawâ para ipalabas o ibrodkast.

foot and mouth disease (fút end mawt di·sís)

png |[ Ing ]
:
mabilis makahawang sakít ng báka, baboy, at iba pa, na lumilikha ng lintos sa bunganga at sa palibot ng kukó.

football (fút·bol)

png |Isp |[ Ing ]

footfall (fút·fol)

png |[ Ing ]

foothold (fút·hold)

png |[ Ing ]
1:
salalayan ng paa, lalo na sa pag-akyat : FOOTING2
2:
matibay at ligtas na tagu-án o kublíhan.

footing (fú·ting)

png |[ Ing ]
1:
pook o espasyo para tumayô

footlights (fút·layts)

png |Tro |[ Ing ]
:
hanay ng mga ilaw sa harap ng entablado na pantay sa paa ng mga gumaganap.

footloose (fút·lus)

pnr |[ Ing ]
:
malayang pumunta o gumanap kung ibig.

footnote (fút·nowt)

png |[ Ing ]
:
talâ o paliwanag na nakalimbag sa ibabâ ng páhiná.

footpath (fút·pat)

png |[ Ing ]
:
daán para lakaran ng tao : LANDÁS3

foot pound (fút pawnd)

png |[ Ing ]
:
yunit ng enerhiya, katumbas ng dami ng enerhiyang kailangan upang itaas ang bigat ng isang libra bawat layò ng isang talampakan.

footprint (fút·print)

png |[ Ing ]

footrest (fút·rest)

png |[ Ing ]
:
salaláyan o patungán ng paa Cf FOOTHOLD, FOOTING

footsie (fút·si)

png |Kol |[ Ing ]
:
mapanuksong paglalaro ng mga paa.

footstep (fút·is·tép)

png |[ Ing ]

footstool (fút·is·túl)

png |[ Ing ]

footwear (fút·weyr)

png |[ Ing ]
:
anumang isinusuot sa paà tulad ng sapa-tos, medyas, at katulad.

footwork (fút·work)

png |[ Ing ]
:
paggamit ng paa sa isports, sayaw, at iba pa.