galbot


gal·bót

png
:
halbót1 — pnd gal·bu·tín, gu·mal·bót, i·gal·bót.