gimba


gim·bâ

png |Heg |[ Mrw ]

gím·ba

png |Mus |[ Mnb Agu ]

gim·bál

png
1:
[Kap Tag] nakaririnding ingay : INGÁL2, LAGABÓNG, LAGPÓK
2:
Mus [Ilk Mrw Tag War] malakas na tunog ng tambol : BANÓGBOG, KÍMBAL, TANEGTÉG, TINAGUBTÓB, TULTÓG
3:
Mus [Tbn] kanláng1
5:
Mus [ST] tamból1

gím·bal

png |Mus |[ Pal ]
:
tambol na yarì sa kahoy ang pahabâng katawan : BLAY, DÁBU-DÁBU, LEBBÉT, LÚDDAG, SULIBÁW1