gipuspos


gi·pus·pós

png |[ ST ]
:
pagkaubos ng kandila, o ng ari-arian.

gi·pús·pos

pnr
:
lubhang nanghihinà o lubhang nasirà ang loob : MASULÚB-ON, MASURÚBON, MÁTALIPUNÁWAN, NAMÍNGHOY — pnd gi·pús·pu·sín, máng·gi·pus·pós.