gulap


gú·lap

pnr |[ ST ]

gu·lá·pay

pnr
:
hiráp na pagkilos bunga ng sakít, pananamlay, o pagod ng katawan, karaniwang nása anyong negatibo, gaya sa “di makagulapay. ”