house of representatives


House of Representatives (haws of rep·re·sén·ta·tívs)

png |Pol |[ Ing ]
:
mababàng kapulungán sa batasan ng Filipinas.