imbulog


im·bu·lóg

png |pag-im·bu·lóg
:
paglipad nang paitaas ; pagpailanlang ng ibon, eroplano, at katulad : FLIGHT2 Cf IMBUYÓG — pnd i·pa·ím·bu· lóg, pa·ím·bu·lu·gín, pu·ma·im·bu· lóg, u·mím·bi·lóg.