imo


i·mó

png |[ ST ]
:
pagdaan o paglampás ng tudlâ túngo sa kabila.

í·mo

pnh |[ Akl Bik Hil Seb War ]

í·mok

png |[ ST ]

í·mon

png |[ Ilk Pan ]

i·móng

pnd |[ Bik ]
:
kumaing mag-isa nang hindi namimigay sa kasáma.

í·mon-í·mon

png |Med |[ ST ]
:
pagbula ng dugo sa sugat.

i·mo·rál

pnr |[ Esp inmoral ]
:
varyant ng inmorál.

i·mo·ra·li·dád

png |[ Esp inmoralidad ]
:
varyant ng inmoralidád.

i·mor·tál

png |[ Esp inmortal ]
:
varyant ng inmortál3

i·mór·ta·li·dád

png |[ Esp inmortalidad ]
:
varyant ng inmórtalidád.

í·mos

png |Heo |[ ST ]
:
lupa sa pagitan ng bukana ng dalawang ilog var ímus

í·mos

pnr |[ ST ]
:
may túlis o matúlis.

i·mót

pnr |[ Hil ]

í·mot

pnr |ma·í·mot
:
labis ang katipiran kayâ maaaring magbúhay mahirap upang hindi mabawasan ang kayamanan : ABÁRO, ÍMUT3, MISER Cf DÁMOT