intellect


intellect (ín·ti·lékt)

png |[ Ing ]

intellection (ín·ti·lék·syon)

png |[ Ing ]

intellectual (in·ti·lék·twal)

png pnr |[ Ing ]

intellectualism (in·ti·lek·tu·wa·lí·sim)

png |Pil |[ Ing ]