iwad-iwad


í·wad-í·wad

png |Zoo
:
uri ng ibon (family Motacillidae ) na malimit makíta sa tabi ng tubigan, mahabà ang buntot na gumagalaw nang pababâ at pataas, karaniwang abuhin at itim ang pang-itaas na bahagi ng katawan at dilaw o putî ang pang-ibabâng bahagi ng katawan : ANANÁKYOD, PAYUGYÓG, WAGTAIL