kabataan


ka·ba·tà·an

png |[ ka+batà+an ]
1:
ang kalagayan ng pagiging batà ; ang panahon sa pagitan ng kamusmu-san at tigulang : agtutúbo, juventud, kaynakán, kílaw1, young2, youth
2:
ang kasiglahan, kalakasan, kasigasi-gan, kasariwaan, at iba pang kata-ngian ng pagiging batà : agtutúbo, juventud, kaynakán, kílaw1, young2, youth
3:
kalipunan ng mga batàng ito : agtutúbo, juventud, kaynakán, kílaw1, young2, youth
4:
Bat menor de edad.