kabutihan


ka·bu·tí·han

png |[ ka+buti+han ]
:
pagiging mabuti : dayáw2, goodness, kagalíngan1, kayápan

ka·bu·tí·hang-lo·ób

png |[ ka+buti+ han+ng loob ]
:
pagiging mapagbigay : generosity, henerósidád

ka·bu·tí·hang-pá·lad

png |[ ka+buti+ han+ng palad ]
:
mabuting kapalaran.

ka·bu·tí·hang-u·gá·li

png |[ ka+buti+ han+ng ugali ]
1:
ugali, kilos, at pagsa-salita na alinsunod sa mahusay at wastong pakikipagkapuwa-tao : decency, decorum1, desensiyá, kagandahang-asal, kalinisang-asal, manners
2:
pagiging magálang at wasto ang pagkilos sa anumang okasyong panlipunan : decency, decorum1, desensiyá, kagandahang-asal, kalinisang-asal, manners Cf etiquette