kahirapan


ka·hi·rá·pan

png |[ ka+hirap+an ]
1:
kalagayan ng pagiging labis na dukha : húnit1, karukhaán, paghihi-kahós, pamumulúbi, poverty1
2:
kalagayan ng pagiging mas mababà ang uri o kulang sa halaga : poverty1
3:
pagtalikod sa karapatang magka-roon ng ari-arian bílang bahagi ng panatang panrelihiyon : poverty1