kimot


ki·mót

png
1:
kaunting kilos o galaw
2:
likhang-kamay, tulad ng basket, bayong, o parol Cf likhang-kamay
3:
hindi sinasadyang paggalaw ng kamay o paa hábang nakaupô
4:
sa pisyolohiya, paglakí at pagliit ng munting masel sa isang bútas o puwang, tulad ng anus.