koleksiyon


ko·lek·si·yón

png |[ Esp colección ]
1:
apagtitipon, gaya ng mga selyo bí-lang libangan bang tinipong mga bagay : collection
2:
apaniningil, gaya ng mga bayad sa tubig o ilaw bang nasingil : collection
3:
pangi-ngilak, gaya ng mga kontribusyon : collection
4:
típon2 o katipunán : collection

ko·lek·si·yo·nís·ta

png |[ Esp coleccio-nista ]
:
tao na nagtitipon o nango-ngolekta, lalo na bílang libangan.