lazy


lazy (léy·si)

pnr |[ Ing ]

lazy susan (léy·si sú·san)

png |[ Ing ]
1:
bilóg na patungan ng mga pagkain na maaaring paikutin at inilalagay sa gitna ng mesang bilóg
2:
tawag sa mesang mayroon nitó.