limitado


li·mi·tá·do

pnr |[ Esp ]
1:
may hanggahan o takda : LIMITED
2:
Kom kung sa kompanya, hinggil sa pag-aari ng mga istakholder at may takda ang bawat isa sa pagbabayad ng utang ng kompanya Cf LIMITED