literary


literary (l·ite·rá·ri)

pnr |[ Ing ]

literary criticism (li·te·rá·ri krí·ti·sí·zem)

png |Lit |[ Ing ]
:
kritisismong pampanitikan.