lugmok


lug·mók

pnr
:
nakaupô nang pahandusay o pasandal dahil sa lubos na panghihinà o pagkawala ng málay : ARUKNÓT, HÁGMAK, HAPLÀ, HÁPLAK, HINAPLÀ