murinay


mu·rí·nay

png |Zoo |[ Bik ]
:
isdang-alat o isdang-tabáng (family Sparidae, Argyrops spinifer ) na malaki ang kaliskis at matá at kulay pulá ang palikpik : BIKÓKO, BISÚGONG TÁBO, KUWÁ, MAHUWÁNA, MOHÁNA, RED BAKÓKO, SEA BREAM