news


news (nyus)

png |[ Ing ]

newsboy (nyús·boy)

png |[ Ing ]
:
batàng nagtitinda at naghahatid ng diyaryo.

newsbrief (nyús·brif)

png |[ Ing ]
:
maikling balita sa telebisyon, radyo, at diyaryo.

newscast (nyús·kast)

png |[ Ing ]
:
pag-hahatid ng balita sa pamamagitan ng radyo at telebisyon.

newscaster (nyus·kás·ter)

png |[ Ing ]
:
tagahatid ng balita sa pamamagitan ng radyo at telebisyon : NEWSREADER

newsflash (nyús·flash)

png |[ Ing ]
:
maikli at mabilisang pagbabalita.

newsletter (nyus·lé·ter)

png |[ Ing ]
:
maliit na peryodiko, karaniwang ilang pahina lámang, at naglalamán ng balita ng isang organisasyon o institusyon.

newsman (nyús·man)

png |[ Ing ]

newspaper (nyus·péy·per)

png |[ Ing ]

newsprint (nyús·print)

png |[ Ing ]
:
mababàng uri ng papel na karaniwang ginagamit sa paglalathala ng peryodiko.

newsreader (nyus·rí·der)

png |[ Ing ]

newsreel (nyús·ril)

png |[ Ing ]
:
maikling pagsasapelikula ng mga balita.