oriental magpie-robin


oriental magpie-robin (or·yén·tal mág·pay-ró·bin)

png |Zoo |[ Ing ]