pantikwas


pan·tik·wás

png |[ pang+tikwas ]
:
mahabà at matigas na piraso ng ka-hoy o bakal na ginagamit para ikilos ang isang mabigat o mahirap tang-galing bagay sa pamamagitan ng pagsalalay ng isang dulong nakasuot sa pinakikilos na bagay at pagdiin na-man sa kabilâng dulo : BAYAWÁN, LEVER1, MANGGETA, PALANGKA1, PAMA-BÁ, PAMANÀ, TUWÁNGAN