pasibo


pa·sí·bo

pnr |[ Esp pasivo ]
1:
tumatang-gap ng aksiyon : PASSIVE
3:
walang pakialam ; hindi nakikialam : PASSIVE
5:
Gra nása tinig na balin-tiyak : PASSIVE