pinsala


pin·sa·là

png |[ Kap Tag ]
:
anumang súgat, pílay, at katulad na nagdudulot ng kirot sa tao o anumang gurlís, lá-mat, bátik, patse, at katulad na nagdu-dulot ng hindi kanais-nais na epekto sa isang bagay : AMÓLIT, ANYAYÀ1, DADÁEL, DAMAGE1, DÁNYO, DIPERÉNSI-YÁ3, DERÁL, KADÁUT, LOSS2, PERHUWÍS-YO1, RÁOT, RAÓT, SIRÀ2, TAGÁNNA — pnr má·pa·min·sa·là. — pnd ma·mín·sa·lâ, pín·sa·lá·in, pu·mín· sa·lâ