pintados


Pin·tá·dos

png |Kas |Ant |[ Esp pintado+s ]
:
noong panahon ng Español, mga tao na naninirahan sa Visayas, na pu-nô ng tatô ang katawan Cf LÍPONG