pluto


Plú·to

png |[ Ing Lat ]
1:
Mit ang pangalan na ibinigay kay Hades, na taguri ng mga Romano kay Orcus
2:
Asn ang pansiyam na planeta sa sistemang solar.

plutocracy (plu·tók·ra·sí)

png |Pol |[ Ing ]

plutocrat (plú·to·krát)

png |[ Ing ]

plu·to·krás·ya

png |Pol |[ Esp pluto-cracia ]
1:
pamahalaan ng mayaya-man : PLUTOCRACY
2:
estadong pinamumunuan nitó : PLUTOCRACY
3:
naghaharing uri : PLUTOCRACY

plu·tó·kra·tá

png |Pol |[ Esp plutocrata ]
1:
kasapi ng isang plutokrasya : PLUTOCRAT
2:
mayaman at maimplu-wensiyang tao : PLUTOCRAT

plú·ton

png |Heo |[ Ing ]
:
isang lawas ng batóng plutonic.

plutonic (plu·tó·nik)

pnr |Heo |[ Ing ]
:
nabuo bílang batong igneo, na tumigas sa ilalim ng rabaw ng daigdig.

plutonium (plu·tó·ni·yúm)

png |Kem |[ Ing ]
:
element na radyoaktibo, siksik, at tíla pilak (atomic number 94, symbol Pu ).