pormal


por·mál

png |[ Esp formal ]
:
ang lalaking umaakyat ng ligaw : FÓRMAL

por·mál

pnr |[ Esp formal ]
1:
nanga-ngailangan ng mahigpit na pagtalima sa kahingian ng anyo, kaugalian, o kagandahang-asal : FÓRMAL, FORMÁL, SOLÉMNE2
2:
angkop isuot o gamitin sa mga seremonya, marangyang handaan, at iba pa : FÓRMAL, FORMÁL
3:
ahinggil sa porma lámang bmay kaugnayan lámang sa porma o es-truktura, at hindi sa nilalamán : FÓRMAL, FORMÁL

pór·mal

png |Kol |[ Esp formal ]
:
ang laláking umaakyat ng ligaw.

pór·mal·de·hí·do

png |Kem |[ Esp for-maldehido ]

por·ma·li·dád

png |[ Esp formalidad ]
1:
kalagayan o katangian ng pagiging pormal ; pagsunod sa tradisyonal na tuntunin, pamamaraan, at katulad ; pagiging kumbensiyonal : FORMALITY
2:
mahigpit na pagsunod o pagtupad sa mga itinakdang batas, tuntunin, at pamamaraan : FORMALITY
3:
pagsu-nod sa anyo o seremonya : FORMALITY
4:
isang nakatakdang kaayusan o paraan ng pagsasagawâ ng isang gawain : FORMALITY
5:
pormal na gawain o pagsunod : FORMALITY
6:
anumang ginagawâ upang matugu-nan lámang ang kahingian ng kostumbre o etiketa : FORMALITY

pór·ma·lín

png |Kem |[ Ing formalin ]
:
walang kulay na solusyón ng formal-dehyde sa tubig na ginagamit bílang pampreserba para sa biyolohikong ispesimen at iba pa : FORMALIN, PORMALÍNA

pór·ma·lí·na

png |Kem |[ Esp formalina ]

por·ma·li·sá

png pnd |i·por·ma·li·sá, mag· por·ma·li·sá, por·ma·li·sa·hín |[ Esp formalizar ]
:
gawing pormal ang isang plano, petisyon, kasunduan, at katulad.

por·ma·li·sas·yón

png |[ Esp formali-zacion ]
:
anumang bunga ng pagpor-malisa.

por·ma·lís·mo

png |[ Esp formalismo ]
:
mahigpit na pagsunod sa mga iti-nakdang anyo, gaya sa pormalismo sa sining o relihiyon : FORMALISM

por·ma·lís·ta

png |[ Esp formalista ]
:
tagapagtaguyod ng pormalismo : FORMALIST